Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών σπουδαστών στο ΠΜΣ “Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό”

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝΕΒΥΠ) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών από 14/6/2017 έως και 29/9/2017. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΦΕΚ 645 B΄/02-03-2017).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
– Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ.
– Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Τα πτυχία ομοταγών ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
– Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
– Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
– Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από την ΓΣΕΣ.
– Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κτλ, εφόσον υπάρχουν.
– Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
– Δύο συστατικές επιστολές.
– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
– Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 14/6/2017 έως και 29/9/2017 στη γραμματεία του ΙΝΕΒΥΠ (Μυστράς, 23100, τηλ. 27310 28833, 6972690437, 6945801175, e-mail: inevyp@uop.gr. Ημέρες και ώρες λειτουργίας της γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 9.30′ – 13.00′) ή να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 29/9/2017.

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.phil.uop.gr (Μεταπτυχιακές σπουδές), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΒΥΠ (http://inevyp.kalamata.uop.gr) στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας:
α) του βαθμού πτυχίου και του βαθμού επιτυχίας στα τρία συναφέστερα με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της ΓΣΕΣ, ως εξής: 15% για τον βαθμό του πτυχίου και από 5% για τη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία συναφέστερα μαθήματα.
β) Την παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%).
γ) Προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%).
δ) Την επαρκή γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%).
ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και
στ) Τις συστατικές επιστολές (5%).

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 2.700 ευρώ (900 ευρώ ανά εξάμηνο, καταβλητέο στην αρχή κάθε εξαμήνου). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ.

Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Φιλολογίας (www.phil.uop.gr) και του ΙΝΕΒΥΠ (http://inevyp.kalamata.uop.gr).

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων και τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους του τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝΕΒΥΠ.

Ο διευθυντής του ΠΜΣ
αναπλ. καθηγητής Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος