Προκήρυξη πέντε θέσεων στην Ε’ ΕΠΚΑ

arxaiologos

arxaiologos

Η Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων πρόκειται να πρσλάβει πέντε άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της.

Τόπος

απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

Αρχαιολογικός

χώρος Γυθείου

και

Αρχαιολογικός

χώρος Ταινάρου

Δήμος

Ανατολικής

Μάνης

ΔΕ Ημερήσιων

Φυλάκων

4 μήνες

1

Μουσείο

Νεάπολης Βοιών,

Αρχ/κοί χώροι

Νεάπολης,

Γεραντώνια και

Πλύτρα

Δήμος

Μονεμβασίας

ΔΕ Ημερήσιων

Φυλάκων

4 μήνες

1

Λόφος Αγίου

Στεφάνου,

Ακριές

Δήμος Ευρώτα

ΔΕ Ημερήσιων

Φυλάκων

4 μήνες

1

Αρχαιολογικό

Μουσείο

Νεάπολης Βοιών

ΔΕ Νυχτοφυλάκων

4 μήνες

1

Γραφεία,

μουσεία και

αποθήκες

αρμοδιότητας Ε΄

ΕΠΚΑ

ΥΕ

Καθαριστών/ -στριών

4 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Ε’ ΕΠΚΑ, Κων/νου Παλαιολόγου 133, ΤΚ 23100 Σπάρτη, απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψη κ. Ελένης Μπισμπή (τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 23315).