Προκηρύξεις διαγωνισμών του Νοσοκομείου

epimelitirio logo

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων:

  • Επαναπροκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων προϋπολογισμού δαπάνης 80.000 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη μέση λιανική τιμή της αγοράς. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 8/1/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, στις 9/1/2014 και ώρα 12 μ. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 27323 60178 και fax 27323 60117.
  • Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή “ΑΛΑΤΟΣ” προϋπολογισμένης δαπάνης 1.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών ενός έτους και με δικαίωμα του νοσοκομείου να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για ένα τρίμηνο, ορίζοντας το ποσό και την ποσότητα της παρατάσεως στο 1/12μόριο της ετήσιας δαπάνης και προμήθειας για κάθε μήνα της παράτασης. Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά (άσχετα με τον τρόπο αποστολής τους) στο Γραφείο Προμηθειών του νοσοκομείου, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 20/12, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄, με την ένδειξη “Να μην ανοιχθεί – Προσφορά”. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια στις 23/12, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60178 και fax 27323 60117.

Επίσης, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της μονάδας. Η προσφορά για την προμήθεια των υγρών καυσίμων θα αφορά 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης και 20.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης για το Γ.Ν. Λακωνίας (Σπάρτη). Η τιμή να είναι ανά λίτρο χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη μέση τιμή καυσίμων όπως διαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε ημερησίας διαμορφούμενης μέσης τιμής από το Τμήμα Εμπορίου κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς. Οι προσφορές να κατατεθούν έως την Παρασκευή 20/12. Πληροφορίες στο τηλ. 27310 21031, διεύθυνση e-mail: promht@hospsps.gr