Προμήθεια εξοπλισμού για το Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 240.577,91 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του δήμου Ανατολικής Μάνης, μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00′ (καταληκτική ημερομηνία). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του δήμου, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00΄.