Προμήθεια φωτιστικών ιστών και σωμάτων από το Δήμο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Ο δήμος Μονεμβασίας διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια φωτιστικών ιστών και σωμάτων για τη ΔΕ Ασωπού, προϋπολογισμού 32.201,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ 11389/93. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού του δήμου στους Μολάους, την Πέμπτη 29/5, με ώρα λήξης αποδοχής προσφορών τις 11.00′. Επίσης οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν ή να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο μέχρι και την Τετάρτη 28/5 έως στις 14.00′.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 1.610,07 ευρώ, που αναλογεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα άμεσα και προς χρήση στην ιστοσελίδα του δήμου Μονεμβασίας, στη διεύθυνση: http://www.monemvasia.gov.gr/ και εφόσον ζητηθούν έγκαιρα (ως την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα), αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους με δαπάνες τους και με δική τους ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27323 60572 – 542 (Μιχάλης Λιβανός, Αντώνης Παπαγεωργίου) και στο fax 27323 60556 (γραφείο προμηθειών δήμου Μονεμβασίας, Μολάοι – 230 52).