Προσλήψεις στο δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για μία θέση ΔΕ οδηγού απορριμματοφόρου Γ’ ή C κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (για έξι μήνες), τρεις θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας (για τέσσερις μήνες) και δύο θέσεις ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή [ομάδας Β’ – τάξης Δ’)] (για έξι μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: “Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, ΤΚ 23052”, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Παναγιώτας Κολλιάκου (τηλ. επικοινωνίας 27323 60524).