Προσλήψεις 20 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε τρεις νοσηλευτές/-τριες ΠΕ και επτά νοσηλευτές/-τριες ΤΕ (νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης) και τρεις νοσηλευτές/-τριες ΠΕ και επτά νοσηλευτές/-τριες ΤΕ (νοσηλευτική μονάδα Μολάων) υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστηµα ενός έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο νοσηλευτικές μονάδες του νοσοκομείου Λακωνίας.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/11 έως και 7/12.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΝ Λακωνίας ή να προσέλθουν στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των μονάδων Σπάρτης ή Μολάων προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως.