24μηνες προσλήψεις 31 ατόμων στο Νοσοκομείο Λακωνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (24 μηνών) 31 ατόµων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (24 ατόµων για τη νοσηλευτική μονάδα της Σπάρτης και 7 ατόµων για εκείνη των Μολάων):

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

24

Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

απασχόληση 5 ωρών και 30 λεπτών

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

7

Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων

5ωρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Γενικό Νοσοκοµείο Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη ΤΚ 23100”, απευθύνοντάς την στο τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ. Γεώργιου Κουµουτζή (τηλ. επικοινωνίας 27310 93125).