Πρόγραμμα για νέους ελεύθερους επαγγελματίες

oaed anergia

oaed anergia

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει σε 20.000.000 ευρώ. Σκοπός είναι η προώθηση 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Προτεραιότητα δηλαδή θα δοθεί στους άνεργους εκείνους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Το ποσό για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στις 10.000 ευρώ, καταβαλόμενο σε τρεις δόσεις.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring), όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ από 30/12/2013.