Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών

Neoi agrotes

Neoi agrotes

Προκηρύχθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το “Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ.

Στόχος του είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών. Θα τους δοθούν κίνητρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα μπορέσουν να ενταχθούν 8.000 δικαιούχοι από 18 έως 40 ετών, οι οποίοι θα λάβουν ενίσχυση 10.000 – 20.000 ευρώ. Όσοι ενταχθούν θα λάβουν το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησής τους ως προκαταβολή.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Θα πρέπει επίσης να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η υποβολή ξεκινά στις 18/3/2014 και λήγει στις 16/5/2014.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, καθώς και τα αρχεία της πρόσκλησης, διατίθενται στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=1fee1993d2ce16ba.