Πρόσκληση σε κάθε πολίτη για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης της Περιφέρειας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της Περιφέρειας, να υποβάλει αίτηση για την εγγραφή του στον ειδικό κατάλογο από τον οποίο θα κληρωθούν οι δημότες – μέλη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης.

Η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης, η θητεία της οποία ακολουθεί τη θητεία της περιφερειακής αρχής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχετικά με τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφέρειας.

β) Γνωμοδοτεί ως προς θέματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος.

γ) Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Μπορεί να εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τη διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος.

ε) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν της αιτήσεις τους έως τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020, με τους εξής τρόπους:

– αυτοπροσώπως, στην κεντρική γραμματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (Πλ. Εθν. Μακαρίου στην Τρίπολη),

– ταχυδρομικώς, στη Δ/νση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλ. Εθν. Μακαρίου, ΤΚ 22100, Τρίπολη,

– μέσω e-mail, στις διευθύνσεις: charalampopoulos@arcadia.gr και stratigis@arcadia.gr.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18/11 και ώρα 10.00′, στο γραφείο του πρόεδρου του περιφερειακού συμβουλίου.