Πρόσληψη αρχαιολόγου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

arxaiologia

Προκηρύχθηκε η πρόσληψη ενός ΠΕ αρχαιολόγου για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου). Πρόκειται για το έργο “Παραλλαγή της επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα”.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, 23100 – Σπάρτη” απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη – Λαζαράκου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 25363, 27310 28503).