Πρόσληψη ΔΕ ειδικού συνεργάτη στην Περιφέρεια

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανακοίνωσε την πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, ΤΚ 22131, Τρίπολη)  με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών, εγγραφα/βεβαιώσεις απόδειξης επαγγελματικής εμπειρίας, δελτίο αστυνομικής ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.