Πρόσληψη ΔΕ ειδικού συνεργάτη στον δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμαρχος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα τον επικουρεί σε θέματα που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του δήμου και των νομικών προσώπων του. Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (έως 31/12/2023).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται ως τη Δευτέρα 19/4 να υποβάλλουν αίτηση είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση bkolliakou@monemvasia.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι Λακωνίας, ΤΚ 23052, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κ. Κολλιάκου Παναγιώτας.