Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη (αρχιτέκτονα μηχανικού) στον δήμο Ευρώτα

Την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη ειδικότητας αρχιτεκτόνων μηχανικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ανακοίνωσε ο δήμος Ευρώτα.

Ο ανωτέρω θα απασχολείται ως σύμβουλος του δημάρχου σε τεχνικά θέματα, με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης του τη σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών, το σχεδιασμό και επίβλεψη κτιριακών έργων, το σχεδιασμό και διάκοσμο δημοτικών κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου αυτών, μελέτη και σχεδίαση δημοτικών ανοιχτών χώρων, αστικών αναπλάσεων δημοτικών χώρων καθώς και σε θέματα αναζήτησης και διερεύνησης σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Θα συνεπικουρεί το έργο του δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά) μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης, τόσο στο δήμαρχο, όσο και στα αιρετά πολιτικά όργανα του δήμου.

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως και την Παρασκευή 10/7 να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, τίτλους σπουδών, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους), καθώς και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη διεύθυνση “Δήμος Ευρώτα, Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, ΤΚ: 23051. Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.