Πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη (δασκάλου ή νηπιαγωγού) στο Δήμο Σπάρτης

Την πρόσληψη με επιλογή ενός ειδικού συνεργάτη, δασκάλου ή νηπιαγωγού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής περιόδου, με επαρκείς γνώσεις σε θέματα παιδείας και διά βίου μάθησης που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ανακοίνωσε ο δήμος Σπάρτης.

Ο ανωτέρω θα συνεπικουρεί στο έργο του δημάρχου, παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώσεις γραπτά ή προφορικά σε θέματα παιδείας και διά βίου μάθησης.

Για την πλήρωση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/2007 ότι δεν έχουν το κώλυμα των άρθρων 16 και 17 του ν.3584/2007, καθώς και όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερθέντα προσόντα τους. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη διεύθυνση “Δήμος Σπάρτης, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευαγγελιστρίας 85-87”, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.