Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει είκοσι ατόμα εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ 16 εργατών γενικών καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997).

5 ανά μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του δήμου Ευρώτα (Σκάλα Λακωνίας, τηλέφωνο 27353 60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Σταθάκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου.