Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

 

 

Ο δήμος Ευρώτα θα προσλάβει είκοσι άτομα εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ 16

Εργατών Γενικών Καθηκόντων

20

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997).

5 ανά μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του δήμου (Σκάλα Λακωνίας, τηλέφωνο 27353 60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Σταθάκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου.