Πρόσληψη καθηγητή Αγγλικών από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με καθηγητή/-τρια Αγγλικών για διάστημα οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Απαιτούμενα προσόντα είναι πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και ελλείψει αυτού πτυχίο Proficiency.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 16 έως και 27 Νοεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 27343 60115 (Θ. Κωστάκος).