Πυρασφάλεια: Έντεκα θέσεις εργασίας στο Δήμο Ευρώτα

pyrasfaleia

pyrasfaleia

 

Ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει έντεκα άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες γενικών καθηκόντων

ΥΕ 16

(υπηρεσία πυροπροστασία – πυρασφάλεια)

11

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997).

2 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του δήμου Ευρώτα και στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (Σκάλα Λακωνίας ΤΚ 23051, τηλέφωνο 27353 60028). Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Σταυρούλα Π. Βασιλακάκου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου.