Πότε παρουσιάζονται για δελτίο απογραφής οι στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το 2001

Από 2 Ιανουαρίου μέχρι και 1 Απριλίου 2019 όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2001 (κλάση 2022) καλούνται από τη Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να καταθέσουν δελτίο απογραφής.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή σε αρμόδια προξενική αρχή (για όσους διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους (πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου, βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ), βεβαίωση ΑΜΚΑ (η οποία εκδίδεται από τον διαδικτυακό τόπο www.amka.gr), γνωστοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου (εφόσον διαθέτουν).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας καλούνται να υποβάλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων (αδήλωτοι) με έτος γέννησης 2001, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν, θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.

Σε περίπτωση μη υποβολής του δελτίου απογραφής, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.