Πώς θα ενταχθείτε στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης

ftwxeia

ftwxeia

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, που αφορά συγκεκριμένα σε δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, σε επίδομα ενοικίου και επιδότηση σίτισης.

Το πραγματικό εισόδημα δικαιούχου των παροχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2.400 ευρώ ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 ευρώ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και κατά 600 ευρώ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ ετησίως. Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους με δύο τρόπους: είτε ιδιωτικά μέσω του συστήματος Τaxis της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε μέσω των ΚΕΠ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20/5/2015.