Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης καλούνται φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου Σπάρτης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση συμμετοχής τους προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους, καθώς και δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο θεσμό. Η προθεσμία ισχύει μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου και οι δηλώσεις υποβάλλονται στο γραφείο του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου (Ευαγγελιστρίας 85-87, 3ος όροφος). Αρμόδια υπάλληλος η κ. Σταυρούλα Αλεξανδράκη, τηλέφωνο 27310 22226, 81866 (εσωτ.108), e-mail: dimspart@otenet.gr.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.