Πώς θα συμμετάσχετε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Ευρώτα

Ο δήμος Ευρώτα προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς αυτών οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την Παρασκευή 17η Μαρτίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [επωνυμία/ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, ΤΚ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει)].

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του δήμου (www.eurota.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έντυπη αίτηση και να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο γραφείο δημάρχου (Κωνσταντίνου Σκάλκου 15, Σκάλα).