Πώς συγκροτούνται οι εφορευτικές επιτροπές

eforeytiki epitropi

eforeytiki epitropi

Απαραίτητη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας είναι η εφορευτική επιτροπή, υπό την προεδρία ενός δικαστικού αντιπροσώπου (συνήθως δικηγόρου), μέλη της οποίας είναι πολίτες που επιλέγονται ύστερα από κλήρωση. Τα μέλη της, πλην του δικαστικού αντιπροσώπου και του γραμματέα, δεν πλήρωνονται και δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας (πχ ασθένεια).

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά κληρώνονται από τα οικεία Πρωτοδικεία, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τμήμα.

Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών διορίζονται ή κληρώνονται μεταξύ των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος. Πρέπει να κατοικούν στο δήμο ή το εκλογικό διαμέρισμα που υπάγεται το εκλογικό τμήμα για το οποίο κληρώθηκαν, να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Η κλήρωση ή ο διορισμός τους πρέπει να γίνει δεκαπέντε ημέρες από την προκήρυξη των εκλογών, δηλαδή μέχρι την 7η Μαΐου 2014. Ειδοποιούνται για το διορισμό τους με φροντίδα των αντίστοιχων εισαγγελέων Πρωτοδικών και με απόδειξη (το ειδοποιητήριο επιδίδεται από όργανο της ελληνικής αστυνομίας) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 12η Μαΐου, και είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως.

Δεν μπορούν να κληρωθούν ή διορισθούν μέλη εφορευτικών επιτροπών -και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη συγκρότηση των επιτροπών- δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών ή νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και όσοι υπηρέτησαν με αυτές τις ιδιότητες την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας, καθώς και γι’ αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι κατά την τελευταία τριετία.