Ρυθμίσεις για την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισμών

ypourgeio Agrotikis Anaptyxis

ypourgeio Agrotikis Anaptyxis

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τη θέσπιση σημαντικών ρυθμίσεων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίες εκτιμά πως θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και την εξυγίανσή τους, επιλύοντας ζητήματα φορολογικά, ακίνητης περιουσίας, εποπτείας και ελέγχου κ.ά.

Οι κυριότερες από τις ρυθμίσεις:

1. Επανέρχεται η διάταξη του ν.2810/2000, για το αφορολόγητο του πλεονάσματος στους συνεταιρισμούς, η κατάργηση του οποίου είχε αποτελέσει μια πραγματικά άδικη και αντισυνεταιριστική ρύθμιση.

2. Δεν φορολογείται η μεταβίβαση ακινήτων των συνεταιρισμών στα μέλη του.

3. Το εισόδημα που αποκτούν οι συνέταιροι από την εργασία τους στο συνεταιρισμό θεωρείται πλέον φορολογικά γεωργικό εισόδημα. Η ρύθμιση αυτή είχε αποτελέσει πάγιο αίτημα των γυναικείων κυρίως συνεταιρισμών.

4. Αίρεται η αμφισβήτηση σχετικά με το αφορολόγητο κατά τη διαδικασία συγχώνευσης και μετατροπής, ώστε να υπάρχει πλήρης απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος που αφορά στη διαδικασία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των αναλογικών δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, καθώς και τα δικαιώματα των υποθηκοφυλάκων. Στη διάταξη μάλιστα δίδεται αναδρομική δύναμη, δηλαδή ισχύει από 21/9/2011.

5. Παρέχεται η δυνατότητα στους συνεταιρισμούς οι οποίοι διαφωνούν με την αξιολόγησή τους από την εποπτική αρχή, προκειμένου να κριθούν ως ενεργοί ή ανενεργοί, να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Θωρακίζεται η συγκρότηση του γνωμοδοτικού συμβουλίου με ειδικούς επιστήμονες, γνώστες του συνεταιριστικού αντικειμένου, με προσφορά άμισθη.

7. Συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 1/8/2014, κάθε είδους φορολογική δήλωση, όπως εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων για τις οποίες ήσαν υπόχρεοι, μπορούν μέχρι 30/9/2014 να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, απαλλασσόμενοι από κάθε πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Η διάταξη ισχύει και για τους συνεταιρισμούς που συγχωνεύθηκαν, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ δήλωση για τη διάλυσή τους.

Η ρύθμιση αυτή σκοπεύει στη φορολογική τακτοποίηση όλων των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών που είχαν παραλείψει για διάφορους λόγους τις υποχρεώσεις τους αυτές, και βοηθά στην εξυγίανση του χώρου, αφού ανενεργοί συνεταιρισμοί που δεν μπορούσαν να τεθούν σε εκκαθάριση λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων τώρα τακτοποιούνται.

8. Υλοποιείται η βασική συνεταιριστική αρχή της αφιλοκερδούς διανομής της περιουσίας του συνεταιρισμού, σε περίπτωση διάλυσής του. Δηλαδή η περιουσία που απομένει μετά την εκκαθάριση του συνεταιρισμού διατίθεται για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς.

9. Σε ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, κεντρικές ενώσεις και κοινοπραξίες οι οποίες κατά τη διαδικασία της μετατροπής τους παρέλειψαν κάποια ενέργεια ή την υλοποίησαν πλημμελώς, λόγω της πραγματικής δυσκολίας στην εφαρμογή των διατάξεων για τη μετατροπή, παρέχεται προθεσμία τριών μηνών, δηλαδή μέχρι 30/10/2014, να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή, η οποία θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μελών του νέου συνεταιρισμού.

10. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα επανελέγχου από το δικαστήριο, πράξεων ή παραλείψεων αντίθετων προς το νόμο, εφόσον δημιουργείται βλάβη στα συμφέροντα των συνεταιρισμών ή των μελών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη για τους συνεταιρισμούς απόλυτη διαφάνεια.

11. Μειώνεται το συνεταιριστικό κεφάλαιο για την ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού στο ποσό των 10.000 ευρώ.

12. Μειώνεται ο αριθμός των ιδρυτικών μελών του συνεταιρισμού στα δέκα.

13. Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών μπορούν να γίνουν και άλλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, χωρίς τον περιορισμό του 3%, που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος.

14. Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των συγχωνεύσεων, ώστε να μην εγείρεται πλέον καμιά αμφισβήτηση.

15. Παρέχεται αυξημένη προστασία στην εκποίηση των παραγωγικών ακινήτων των συνεταιρισμών από τους εκκαθαριστές.

16. Eπιλύονται θέματα τα οποία διευκολύνουν τους εκκαθαριστές για τη διεξαγωγή του έργου τους.

17. Τέλος επιλύεται συνταξιοδοτικό θέμα των υπαλλήλων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, για την αποκατάσταση αδικίας που είχε δημιουργηθεί από την εφαρμογή διατάξεων που αφορούσαν το ασφαλιστικό τους ταμείο (ΤΣΕΑΠΣΓΟ).