Ρύθμιση οφειλών στο Δήμο Σπάρτης

Όπως ενημέρωσε ο δήμος Σπάρτης, στο πλαίσιο εφαρμογής της υπ. αριθμ. 68749/3-10-2019 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα των ευεργετικών διατάξεων του Ν4611/2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το έκτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄145/30-9-2019) περί ρύθμισης οφειλών και της αξιοποίησης κάθε μέσου για την ευρεία γνωστοποίηση τους, έχει ήδη αποστείλει στους δημότες ενημερωτικές επιστολές, σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών που θα έχουν ταμειακά βεβαιωθεί μέχρι και 29/11/2019.

Συγκεκριμένα ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

α. Οφειλές που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.

β. Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.

γ. Οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ και ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατό ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου και στα τηλέφωνα 27313 61105 (Ι. Βαρελλάς) και 27313 61107 (Α. Κωνσταντέλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.