Σε 100 δόσεις και οι καθυστερούμενες εισφορές ΟΓΑ

agrotes

agrotes

Από τη διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώθηκε ότι με ρύθμιση παρέχεται προς τους ασφαλισμένους η δυνατότητα να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες μέχρι 31/12/2014 ασφαλιστικές εισφορές τους σε 100 (κατά ανώτατο όριο) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι ασφαλισμένοι που οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, με ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν έως και 30/4/2015.

Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, μετά από αίτησή τους, και οι οφειλέτες εκείνοι που έχουν υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις οι οποίες είναι ενεργές (Νέα Αρχή και Πάγια Ρύθμιση). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται χωρίς διακοπή οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Για οφειλή έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται επιτόκιο (προσαύξηση). Η οφειλή άνω των 5.000 ευρώ επιβαρύνεται εφεξής (από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση) με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%. Ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής, το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 50 ευρώ.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) και της ειδικής εφαρμογής με τίτλο «Υποβολή Αίτησης Νέας Ρύθμισης Ν.4321/2015».

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης -και εφόσον τηρούνται οι όροι της- χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός μήνα, το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, οι οφειλέτες δικαιούνται χορήγησης/ανανέωσης βιβλιαρίου υγείας, με διάρκεια ισχύος ενός τριμήνου.