Σημαντική ανακοίνωση για τους υποψήφιους Νέους Αγρότες

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ πρωτ. 11562/15-12-2016 απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τροποποιήθηκε για 2η φορά η 8837/14-10-2016 απόφαση «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1» και παρατείνεται η περίοδος σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» έως και 31/12/2016.

Ως περίοδος για την απόκτηση ονόματος και κωδικού χρήστη για την καταχώρηση της αίτησης στήριξης ορίζεται η περίοδος από 31/10/2016 έως και 23/12/2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 23/12/2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης – φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 2/1/2017 έως και τις 16/1/2017, να υποβάλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας στα ακόλουθα τηλέφωνα: κ. Κ. Βουνάση 27313 63334, κ. Μ. Ρουμανά 27313 63322.