Σιδηρούς σταυρός στον Ταΰγετο

Σιδηρούς σταυρός στον Ταΰγετο (Παναγιώτης Κατσίχτης)