Λόγω της ανάγκης εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας, αλλά και της καταστροφής περιουσιών που προκαλούν ανεπιτήρητα (αδέσποτα) παραγωγικά ζώα στην περιοχή της Βορδόνιας, ο δήμος Σπάρτης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή τους.

Σύμφωνα εξάλλου με το νόμο, «ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου».
Επιπλέον στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται πρόστιμα (50 ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και 150 ευρώ ανά ζώο για βοοειδή).

Εφόσον ο ιδιοκτήτης ζητήσει την επιστροφή του ζώου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καταβάλλει στο δήμο δέκα ευρώ ανά ημέρα διατήρησης του ζώου στη δημοτική κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Ενημερώνονται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής του δήμου ότι στις 22 Μαΐου θα αρχίσει η περισυλλογή των ανεπιτήρητων (αδέσποτων) βοοειδών και ως εκ τούτου καλούνται ως την ανωτέρω ημερομηνία να έχουν περιορίσει σε σταβλικές εγκαταστάσεις τα ζώα τους που τυχόν βόσκουν ελεύθερα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.