Συνέρχεται με 23 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει την Τρίτη 24 Μαΐου στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016. Εισηγητής ο κ.  Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600005, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

3. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθίσεις», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600016, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαρ.)

4. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600014, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαρ.)

5. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600007, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600003, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαρ.).

7. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθίσεις», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600008, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600010, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Καλογερίνης Ηλίας)

9. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600012, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Καλογερίνης Ηλίας)

10. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Νεάπολης από καταλοσθίσεις», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600015, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Καλογερίνης Ηλίας)

11. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικιμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 026000017, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Καλογερίνης Ηλίας)

12. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθίσεις», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600018, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Καλογερίνης Ηλίας)

13. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ν.3852/2010 και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, μεταξύ του δήμου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μασοχωρίου και Φαρακλού», με κωδικό έργου 2015ΕΠ 02600004, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ – Ορισμός μελών (τακτικός – αναπληρωτής) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της. (Καλογερίνης Ηλίας)

14. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα Βρύσης ΤΚ Λαχίου». (Κουτσονικολής Χαρ.)

15. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης – βελτίωσης δικτύου ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

16. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Νεάπολης», προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. (Κουτσονικολής Χαρ.)

17. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. (Κουτσονικολής Χαρ.)

18. Περί καθορισμού δυνητικού τέλους για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο των οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου του δήμου Μονεμβασίας». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

19. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου δήμου Μονεμβασίας». (Σουρλάς Ιωάννης)

20. Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της αριθ. 33/2015 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής «Περί συγκροτήσεως ομάδας έργου για την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του δήμου». (Κουτσονικολής Χαρ.)

21. Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 88.700 ευρώ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

22. Περί μειώσεως του μισθώματος περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας. (Χριστάκος Σταύρος)

23. Περί διορθώσεως και συμπληρώσεως της 89/2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, η οποία αφορά την ανανέωση συνδρομής ειδικού λογισμικού. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)