Συνέρχεται με 26 θέματα το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/10 στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ασωπού». (Σουρλάς Ιωάννης)

3. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου», προϋπολογισμού 199.501,41 ευρώ. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

4. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΚ Νεάπολης Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

5. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Νεάπολης και οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις». (Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Λαχίου και οικισμού ΔΔ Φαρακλού από κατολισθήσεις». (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προστασίας οικισμού ΔΔ Αγίου Νικολάου από κατολισθήσεις». (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συντήρησης και επισκευής κτιρίου γυμνασίου Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για το νέο τουριστικό κατάστημα Ελιάς δήμου Μονεμβασίας». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

10. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση – επικαιροποίηση ΣΧΟΑΠ ΔΕ Μονεμβασίας». (Χριστάκος Σταύρος)

11. Περί συμμορφώσεως του ΣΧΟΑΠ ΔΕ Μονεμβασίας με την εθνική νομοθεσία. (Χριστάκος Στ.)

12. Περί αποδοχής πιστώσεως και αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

13. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Χριστάκος Στ.)

14. Περί εκφράσεως γνώμης για την πράξη «Χαρακτηρισμός οικισμού Ελληνικού (Κουλέντια) ΤΚ Κουλεντίων ΔΕ Μονεμβασίας του δήμου Μονεμβασίας ως παραδοσιακού». (Χριστάκος Στ.)

15. Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί συμμετοχής του δήμου στο eHealth Forum του «Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων». (Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου)

17. Περί διαθέσεως πιστώσεως για τη διοργάνωση προγραμμάτων υγείας. (Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου)

18. Περί διαθέσεως πιστώσεως για την τουριστική προβολή του δήμου. (Τσαφατίνου Κατερίνα)

19. Περί ορισμού επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων. (Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος)

20. Περί συγκροτήσεως επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Ν. 4412/2016. (δήμαρχος)

21. Περί συγκροτήσεως τριμελούς επιτροπής για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. (δήμαρχος)

22. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του για την τριμελή επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής. (Σουρλάς Ιωάν.)

23. Περί εγκρίσεως της αριθ. 27/2016 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας σε ορθή επανάληψη και της αριθ. 29/2016 όμοιας, οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Αλειφέρη Παναγιώτα)

24. Περί έγκρισης της αριθ. 27/2016 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΜ σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών της επιχείρησης. (Πετράκης Χρήστος)

25. Περί αντικαταστάσεως μέλους του ΔΣ της α/θμιας σχολικής επιτροπής. (Χριστάκος Στ.)

26. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου Μονεμβασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)