Συνέρχεται την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης θα πραγματοποιήσει τακτική δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 19/2 και ώρα 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Περί έγκρισης ή μη συστάσεως εταιρείας από τον μισθωτή του ισογείου καταστήματος που βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας Σπάρτης. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Κοκκορός.

2. Περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τη συλλογή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών. (Χρήστος Μπουγάδης)

3. Περί απευθείας ανάθεσης τμήματος προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του δήμου. (Χρήστος Μπουγάδης)

4. Περί απευθείας ανάθεσης τμήματος εργασιών για τη συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του δήμου. (Χρήστος Μπουγάδης).

5. Περί εκμίσθωσης του 12ου καταστήματος της δημοτικής αγοράς. (Ευστράτιος Κοκκορός).

6. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης γέφυρας Μονεμβασίας” του δήμου Μονεμβασίας. (Δημήτριος Καραχάλιος).

7. Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά”.

(Δημήτριος Καραχάλιος και Χρήστος Μπουγάδης)

8. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της ΔΕ Θεραπνών”, αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου. (Δημήτριος Καραχάλιος)

9. Περί καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής. (Ευστράτιος Κοκκορός)

10. Περί έγκρισης ή μη αίτησης κ. Παναγιώτη Καλύβα για εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους στην ΤΚ Γεωργιτσίου. (Δημήτριος Καραχάλιος και Παρασκευάς Καλομοίρης)

11. Περί συνεργασίας του δήμου Σπάρτης με το δήμο Castelnuovo Cilento της Ιταλίας. (Μάριος Τζωρτζάκης)

12. Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Ευστράτιος Κοκκορός)

13. Περί μισθώσεως ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων και ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης. (Ευστράτιος Κοκκορός)

14. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών “Άρση επικινδυνότητας δρόμου Αγ. Ιωάννη-Αναβρυτής στη Χ.Θ. 3+800”. (Δημήτριος Καραχάλιος και Ευστράτιος Κοκκορός)

15. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με την κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών “Αντικατάσταση επικίνδυνου σιδηροϊστού λόγω τροχαίου ατυχήματος”. (Δημήτριος Καραχάλιος και Ευστράτιος Κοκκορός)

16. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για το πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

17. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την πράξη “Προμήθεια επίπλων για βελτίωση παιδικών χαρών δήμου Σπάρτης”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

18. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για “Συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

19. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για “Προμήθεια βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

20. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για “Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

21. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για “Έλεγχο ανυψωτικών μηχανημάτων”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

22. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για “Πρόστιμα και δαπάνες για ρύθμιση αυθαιρέτων”. (Ευστράτιος Κοκκορός)

23. Περί ανάδειξης ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, με τη διαδικασία κληρώσεως, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών των άρθρ. 67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ. 209 και 273 του ν.3463/2006 του δήμου Σπάρτης για το έτος 2014 (πλην των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). (Ευστράτιος Κοκκορός)

24. Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δημήτριος Καραχάλιος)