Με είκοσι τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την προσεχή Δευτέρα (25/1), στις 6 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτιρίων ΤΚ Καρυών», αναδόχου Κ/Ξ Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ – Π. Τσάκωνα (εξ αναβολής). Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου Σπάρτης για το έτος 2016. (Χρήστος Αλεξάκος)

3ο Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων: α) Ίδρυση β’ λυκειακής τάξης προσαρτημένης στο γυμνάσιο Ξηροκαμπίου και β) Ίδρυση Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Σπάρτης. (δήμαρχος, Νικόλαος Δούνιας)

4ο Αποδοχή του πίνακα κατανομής καθορισμού από τους μετόχους της ανάληψης υποχρεώσεων μείον απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αναπτύξεως Βορείων και Βορειοανατολικών Κοινοτήτων Λακεδαίμονος Νομού Λακωνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Πάρνωνα – Ταϋγέτου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», όπως προβλέπει το αρ.109 παρ.8 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.46 παρ.1 του Ν.4257/14. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

5ο Παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Πολοβίτσας. (Δημήτρης Αποστολάκος)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της ΔΕ Θεραπνών», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ Περιβολίων με δαπάνες του κ. Κων/νου Πατσιαντζή. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο της ΤΚ Καστορείου με δαπάνες του Συλλόγου Φίλων Ταϋγέτου «Η Λουσίνα». (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου νηπιαγωγείου Σπάρτης. (Χρίστος Πλειώτας)

10ο Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης του 12 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, ύστερα από τη διενέργεια κλήρωσης, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών του άρθρου 67 του ΠΔ 28/80) του δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 (πλην των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης). (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης – Ορισμός νέου μέλους. (Χρήστος Τσαγκαρούλης)

14ο Έγκριση της αριθ.4/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης 2016». (Θεόδ. Τσαγκαρούλης)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Θεραπνών» έτους 2015. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Φάριδος» έτους 2015. (Παν. Αργυρόπουλος)

17ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης για το σχολικό έτος 2015-2016. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2016. (Στ. Αργυρόπουλος)

20ό Περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2016. (Στ. Αργυρόπουλος)

21ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κτιρίου δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ξηροκαμπίου ΔΕ Φάριδος». (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 ΤΚ Ξηροκαμπίου». (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Ανάδειξη με τη διαδικασία κλήρωσης ενός δημοτικού συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για συμμετοχή στην επιτροπή παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2016. (Παν. Αργυρόπουλος)