Συνεδρίαση απόψε για το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27/3 και ώρα 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί προσχώρησης του δήμου Σπάρτης στο «Σύμφωνο των δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια» και εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή του έντυπου προσχώρησης.

2ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης χρηματοδότησης μέσω ανταποδοτικών τελών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με μόχλευση πόρων και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας». (εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Σπάρτης και των νομικών του προσώπων για το έτος 2017 βάσει του Ν.4412/2016. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

4ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων, υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού & καυσίμων, και επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού. (Βασ. Σκρουμπέλος)

5ο Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ στο δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών. (Χρίστος Πλειώτας)

6ο Πρακτική άσκηση σπουδάστριας ΤΕΙ στο δήμο Σπάρτης για χρονικό διάστημα έξι μηνών. (Χρ. Πλειώτας)

7ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2017 για «Επείγουσα αποκατάσταση καταρρεύσαντος τοιχίου αντιστήριξης εντός του οικισμού Μεγάλη Βρύση». (Δημήτρης Αποστολάκος)

8ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2017 για «Επείγουσα αποκατάσταση επικίνδυνου τμήματος δημοτικής οδού εντός της ΤΚ Θεολόγου». (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής Αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Άρση επικινδυνότητας δρόμου Αγίου Ιωάννη – Αναβρυτής στη ΧΘ 3+800». (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Άρση επικινδυνότητας δρόμου από ΕΟ Σπάρτης – Τρίπολης προς ΤΕΙ». (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αντιστήριξη κατολισθαίνοντος πρανούς επί της επαρχ. οδού Λογγάστρας – Βορδόνιας εντός οικισμού Σουστιάνων». (Παν. Αργυρόπουλος)

13ο Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Kων. Παλαιολόγου μεταξύ του πεζόδρομου Κλεομβρότου και της οδού Βρασίδα, στο Ο.Τ.42. (Παν. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Επέκταση, βελτίωση υδραυλικών άρδευσης ΔΕ Μυστρά». (Παν. Αργυρόπουλος)