Συνεδρίαση με πλήθος τεχνικών θεμάτων για το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής:

1. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικονομικού έτους 2016. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “Επισκευή ανωδομής στη ΧΖ λιμένα Μονεμβασίας” στο πλαίσιο της πρόσκλησης του πράσινου Ταμείου με κωδικό Αστική 2014. (Χριστάκος Σταύρος)

4. Περί δεσμεύσεως του δήμου Μονεμβασίας για κάλυψη του επιπλέον ποσού των 120.000 ευρώ για το έργο «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο “Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας”», το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην πρόσκληση α/α ΟΠΣ 1474 στο πλαίσιο του ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”. (Χριστάκος Σταύρος)

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου”, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ”. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Μεσοχωρίου και ΔΔ Φαρακλού”, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ». (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ΔΚ Μολάων”. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

9. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ασφαλτοστρώσεις δήμου”. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

10. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας”. (Χριστάκος Στ.)

11. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας»”. (Χριστάκος Στ.)

12. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών δήμου Μονεμβασίας”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

13. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

14. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Προσθήκη κατ΄επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του 1955”. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί ανακλήσεως της αριθ. 165/2016 απόφασης ΔΣ – Απευθείας εκμίσθωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου ΤΚ Κάτω Καστανέας ΔΕ Βοιών. (Κουτσονικολής Χαρ.)

17. Περί ορισμού νέου μέλους στο ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας». (δήμαρχος)

18. Περί ορισμού νέου μέλους στο ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (ΚΕΠΠΕΔΜ). (δήμαρχος)

19. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης. (Κολλιάκος Ιωάννης)

20. Περί παρατάσεως της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτού στη ΔΕ Βοιών και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτής. (Κουτσονικολής Χαρ.)

21. Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. (Χριστάκος Στ.)

22. Περί εγκρίσεως της κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου του δήμου Μονεμβασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)