Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα γίνει τη Δευτέρα 26/9 στις 19.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

3ο Διαγραφή οφειλών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων–μηχανημάτων και υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού, και επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού. (Παναγιώτης Ρήγας)

5ο Απαλλαγή υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 4.500 ευρώ ΧΕΠ 40Α/2016 σχετικά με την εκδήλωση «Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες 2016 στην New Taipei της Ταϊβάν». Έγκριση απόδοσης λογαριασμού. (Σάββας Βελισσάρης)

6ο Απαλλαγή υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ποσού 7.500 ΧΕΠ 6Β/2016 σχετικά με την εκδήλωση «Φιλικός αγώνας παλαίμαχων μεταξύ των ομάδων Λεωνίδα Σπάρτης και της Barcelona». Έγκριση απόδοσης λογαριασμού. (Σ. Βελισσάρης)

7ο Έγκριση της αριθμ. 113/2016 κυκλοφοριακής μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο του ‘‘Σπάρταθλον’’ 2016» εντός της πόλης της Σπάρτης. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση της αριθ. 109/2016 κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στην οδό Μενελάου αριθ. 53, στη Σπάρτη, δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών, για την εξυπηρέτηση του κ. Σίμου Χρήστου». (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Χορήγηση άδειας στον εκπρόσωπο της ΤΚ Αναβρυτής κ. Γεώργιο Κατσίχτη. (Σπύρος Μοιράγιας)

10ο Περί συμπλήρωσης της υπ. αριθμ. 316/05-09-2016 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης «Περί δωρεάν παραχώρησης πέντε επιβατικών αυτοκινήτων στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης». (Παν. Ρήγας)

11ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των προμηθειών πυροπροστασίας έτους 2016. (Στ. Αργυρόπουλος)

12ο Περί έγκρισης αναληφθείσας από το δήμαρχο δαπάνης, ανάθεσης εκτέλεσης προμήθεια ελαστικών λόγω έκτακτης ανάγκης και σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (ΚΑ «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»). (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 για «Αποκατάσταση καθίζησης και πλευρική αντιστήριξη οδού στην ΤΚ Βαμβακούς», λόγω έκτακτης ανάγκης. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για «Καθαρισμό – προσωρινή αποκατάσταση οδικού δικτύου και ρευμάτων λόγω θεομηνίας», λόγω έκτακτης ανάγκης. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016 για «Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων επί της οδού Σπάρτης – Αγίου Ιωνάννη», λόγω έκτακτης ανάγκης. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

19ο Περί διατηρήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Αρχιδάμου και Λυκούργου της δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών. (Παν. Αργυρόπουλος)

20ό Περί ορισμού εκπροσώπων του δήμου στις εκδηλώσεις του δήμου Σαλαμίνας «Σαλαμίνα 2016». (δήμαρχος)

21ο Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία προεδρείου και τεχνικού συμβουλίου της επιτροπής των Διεθνών Παιδικών Αγώνων. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2014». (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (επιστροφή ποσού στα αδιάθετα του ΕΣΠΑ). (Δημ. Αποστολάκος)

24ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Επισκευή μαντρότοιχου κοιμητηρίου Αμυκλών». (Παν. Αργυρόπουλος)

25ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δούκα». (Παν. Αργυρόπουλος)

26ο Επιλογή τραπεζικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση διαχείριση των εσόδων/διαθεσίμων και για την παροχή τραπεζικών εργασιών του δήμου Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

27ο Περί έγκρισης δαπανών και ψήφιση πίστωσης για την τέλεση μνημοσύνου ευεργετών ΔΕ Φάριδος – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

28ο Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη άδειας για τσιμεντόστρωση δρόμου στους Γοράνους ΔΕ Φάριδος. (Παν. Αργυρόπουλος)

29ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Λεωνίδου», αναδόχου Σπ. Καραβέλας ΑΤΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

30ό Εξέταση της από 8/8/2016 ένστασης της εταιρείας με επωνυμία «Ματθαίος Τεχνική ΑΤΕ». (Παν. Αργυρόπουλος)