Συνεδρίαση με 32 θέματα για το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/11 και ώρα 17.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών». Εισηγητής ο κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα τύπου Ε6 του Εθνικού Σταδίου Μολάων που προκλήθηκαν λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις 7/9/2106 που έπληξαν την περιοχή». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

4. Περί της 1ης και 2ης τροποποίησης του έργου νε τίτλο «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

5. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού πύλης κάστρου Μονεμβασίας». (Χριστάκος Σταύρος)

6. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Προκαταρκτική μελέτη εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή». (Χριστάκος Στ.)

7. Περί υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων δήμου Μονεμβασίας». (Χριστάκος Στ.)

8. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Μονεμβασίας και αναθεώρηση ΑΕΠΟ (περιβαλλοντική μελέτη)». (Χριστάκος Στ.)

9. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Μονεμβασίας και αναθεώρηση ΑΕΠΟ (υδραυλική μελέτη)». (Χριστάκος Στ.)

10. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Φωτισμός τμήματος γηπέδου ποδοσφαίρου στον οικισμό Αγ. Παρασκευής ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας». (Χριστάκος Στ.)

11. Περί υποβολής πρότασης στο ΕΠ Πελοπόννησος Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», και στη Δράση 6.β.1 Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Νερού της Πρόσκλησης Α/Α ΟΠΣ 1531 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Πελοποννήσου». (Σουρλάς Ιωάννης)

12. Περί εγκρίσεως της επικαιροποίησης του «Εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

13. Περί παροχής κοινωφελούς εργασίας λόγω εκτέλεσης ποινών. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

14. Περί εγκρίσεως σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Μονεμβασίας, της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ αντίστοιχα για το έργο «Ωρίμανση έργων δήμου Μονεμβασίας για την υποβολή και ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα – Ορισμός μελών (τακτικός, αναπληρωματικός) για την επιτροπή παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή της – Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

15. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί ορισμού επιτροπών για την οριστική παραλαβή έργων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

17. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού στο ΟΤ 7 ΔΚ Νεάπολης». (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

18. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου στη ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαρ.)

19. Περί ονομασίας δημοτικού σταδίου Νεάπολης. (Κουτσονικολής Χαρ.)

20. Περί συγκροτήσεως και λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην ΠΕ Λακωνίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)
21. Περί απευθείας εκμίσθωσης του περιβάλλοντος χώρου εμβαδού 25 τμ του δημοτικού σχολείου της ΤΚ Καστανέας ΔΕ Βοιών στο πλαίσιο του άρθρου 192 παρ. 3 του Ν. 3463/06. (Κουτσονικολής Χαρ.)

22. Περί εκμισθώσεως ακινήτου (αναψυκτηρίου) στη θέση «Μποζά» ΤΚ Ασωπού. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

23. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης. (Κολλιάκος Ιωάννης)

24. Περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

25. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (Χριστάκος Στ.)

26. Περί διαθέσεως πιστώσεως για την τουριστική προβολή του δήμου. (Τσαφατίνου Κατερίνα)

27. Περί εγκρίσεως της αριθ. 34/2016 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». (Αλειφέρη Παναγιώτα)

28. Περί έγκρισης της αριθ. 31/2016 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΜ, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016». (Πετράκης Χρήστος)

29. Περί έγκρισης της αριθ. 36/2016 απόφασης του ΔΣ της ΚΕΠΠΕΔΜ, η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Πετράκης Χρ.)

30. Περί δωρεάν παραχωρήσεως τάφου, τιμής ένεκεν, στον Ιωάννη Μοσχοβάκο. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

31. Περί αντικαταστάσεως μέλους του ΔΣ της β/θμιας σχολικής επιτροπής. (Κολλιάκος Ιωάν.)

32. Περί χορηγήσεως της προβλεπόμενης τρίμηνης άδειας απουσίας στη δημοτική σύμβουλο κ. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή. (Μαυρομιχάλης Κων/νος).