Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους την Τρίτη 10 Μαΐου και ώρα 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού α΄ τριμήνου 2016. Εισηγητές οι κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος.

2. Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών και μέχρι δύο ή κατ΄ εξαίρεση τρεις μήνες. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την παροχή ειδικής νομικής γνωμοδότησης για την ενεργειακή διασύνδεση της νήσου Κρήτης με την Πελοπόννησο. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Α. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),
Β. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμής εκκίνησης. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

6. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές του δήμου. (Κολλιάκος Ιωάννης)