Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας με 18 θέματα

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει την Τετάρτη 7/12 και ώρα 17.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί καταρτίσεως του τεχνικού προγράμματος του δήμου έτους 2017. Εισηγητές ο δήμαρχος και αντιδήμαρχοι.

2. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος)

3. Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος)

4. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης. (Μαυρομιχάλης Κων/νος και Χριστάκος Σταύρος)

5. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

6. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου ΔΚ Νεάπολης». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)». (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για για την εκτέλεση του έργου στον Άξονα 1, Μέτρο Α «Ολοκλήρωση χρηματοδοτικού προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση – Πρόσκληση 1014», του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχν. προγράμματος 2016. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

10. Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Επισκευή ανωδομής στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 123.000 ευρώ. (Χριστάκος Σταύρος).

11. Περί καθορισμού του τρόπου εκτελέσεως του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΔ Λαχίου», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. (Κουτσονικολής Χαρ.)

12. Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και της Εταιρείας Πάρνωνα (σχετ. η αριθ. 259/2016 ΑΔΣ). (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

13. Περί εγκρίσεως του προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου Μονεμβασίας έτους 2017. (Τσαφατίνου Κατερίνα)

14. Περί συμμετοχής του δήμου στην πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης ΚΔΒΜ – Νέα φάση». (Κολλιάκος Ιωάννης)

15. Περί αντικαταστάσεως μέλους του ΔΣ της β/θμιας σχολικής επιτροπής. (Κολλιάκος Ιωάν.)

16. Περί εγκρίσεως της αριθ. 88/2016 απόφασης του ΔΣ του δημοτικού λιμενικού ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2015. (Κουτσονικολής Χαρ.)

17. Περί εγκρίσεως της αριθ. 96/2016 απόφασης του ΔΣ του δημοτικού λιμενικού ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Κουτσονικολής Χαρ.)

18. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου Μονεμβασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)