Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας με 17 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου και ώρα 18.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2017. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. α. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),
β. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμού τιμής εκκίνησης. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

3. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί αποδοχής επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα της κοινωνικής εργασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Ζάρακα», προϋπολογισμού 39.496,5 ευρώ. (Τραϊφόρος Παναγιώτης)

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΔΚ Μολάων», προϋπολογισμού 14.989,14 ευρώ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

8. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην ΤΚ Μονεμβασίας». (Χριστάκος Σταύρος)

10. Περί καθορισμού της αντιμισθίας της προέδρου και αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

11. Περί εγκρίσεως της αριθ. 22/2017 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Αλειφέρη Παναγιώτα)

12. Περί εγκρίσεως της αριθ. 14/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «ΚΕΠΠΕΔΜ», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα)

13. Περί εγκρίσεως της αριθ. 13/2017 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «ΚΕΠΠΕΔΜ», η οποία αφορά την επιβολή εισιτηρίου στο Μουσείο Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. (Χαραμή – Νατιώτη Αλεξάνδρα)

14. Περί εγκρίσεως της αριθ. 48/2017 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (Κουτσονικολής Χαρ.)

15. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του δήμου. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

16. Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους. (Χριστάκος Στ.)

17. Συμπλήρωση της αριθ. 108/2017 απόφασης δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτου (γεώτρηση) στην ΤΚ Νομίων. (Χριστάκος Στ.)