Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας με εννέα θέματα

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει αύριο Τρίτη και ώρα 18.00′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί υλοποίησης του έργου “Προμήθεια με τις εργασίες τοποθέτησης παλμικών παροχόμετρων (υδρόμετρα) σε υφιστάμενες υδρευτικές υδροληψίες (γεωτρήσεις, πηγάδια και πηγές) και σε υφιστάμενες δεξαμενές νερού στο δήμο Μονεμβασίας” και υποβολή πρότασης στο ΕΠ Πελοπόννησος, Άξονα Προτεραιότητας Νο 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” και στη Δράση 6.β.1: Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ 2082 της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος “Περιφέρειας Πελοποννήσου”. Εισηγητής ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

3. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή ανωδομής λιμένα στη χερσαία ζώνη λιμένα Μονεμβασίας”. (Σταύρος Χριστάκος)

4. Περί διαθέσεως πιστώσεως για έξοδα φιλοξενίας τεσσάρων παιδικών ομάδων μπάσκετ. (Ιωάννης Κολλιάκος)

5. Περί επαναλειτουργίας των νηπιαγωγείων Αγγελώνας και Ελίκας για το σχολικό έτος 2017-18. (Ιωάν. Κολλιάκος)

6. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου για την επιτροπή διοικητικής παράδοσης – παραλαβής των υδατοδεξαμενών για υδροληψία επίγειων και εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στα όρια του δήμου Μονεμβασίας. (Ιωάννης Σουρλάς)

7. Περί διενέργειας και λειτουργίας εμποροπανηγύρεων στην ΤΚ Μεταμόρφωσης επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγίας Μαρίνας και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

8. Περί έγκρισης της αριθ. 53/2017 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2016. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

9. Περί εγκρίσεως του απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος” του δήμου. (Ιωάν. Κολλιάκος)