Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας που θα γίνει την Τετάρτη 5 Μαρτίου και ώρα 17.00′ στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους απηύθυνε ο πρόεδρος του Σώματος, κ. Σπύρος Αβδούλος. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου, οικ. Έτους 2014. Εισηγητής ο κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού γ΄και δ΄τριμήνων 2013. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

3. Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου με τίτλο “Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21, 23, 28 στα Βαρκά ΔΚ Νεάπολης” προϋπολογισμού 70.177,38 ευρώ και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού. (Χαρ. Κουτσονικολής)

4. Περί εγκρίσεως της μελέτης του έργου με τίτλο “Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στη ΔΚ Νεάπολης ΔΕ Βοιών”, προϋπολογισμού 29.775,35 ευρώ και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού. ( Χαρ. Κουτσονικολής)

5. Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Τεχνική – γεωλογική έκθεση υδρογεώτρησης ΤΚ Βελανιδίων ΔΕ Βοιών”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

6. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο ΔΔ Ιέρακα”. (Παν. Πριφτάκη)

7. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου “Διαμόρφωση χώρων στην ΤΚ Λαχίου”. (Ηλίας Καλογερίνης)

8. Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

9. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή δεξαμενών στη ΔΕ Βοιών”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

10. Περί διαλύσεως της σύμβασης της μελέτης με τίτλο “Πολεοδόμηση οικισμών Γέφυρας και Αγ. Κυριακής Κοιν. Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στη ΔΕ Βοιών”. (Ηλίας Καλογερίνης)

12. Περί αγοράς ακινήτου στην ΤΚ Λιρών για διαπλάτυνση και δημιουργία πλατείας. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

13. Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

14. Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση υφιστάμενου δρόμου ως κύριου ή μοναδικού δημοτικού δρόμου. (Χαρ. Κουτσονικολής)

15. Περί γνωμοδοτήσεως για την αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

16. Περί εγκρίσεως της αριθ. 5/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του δήμου, σε ορθή επανάληψη, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

17. Περί προσθήκης Μονάδων Προσανατολισμού στα ΕΠΑΛ. (Ιωάννης Κολλιάκος)

18. Περί διαθέσεως πίστωσης για την εξασφάλιση σύνδεσης δικτύου από τις εταιρείες Cosmote και Vodafone για τη λειτουργία του γεωδαιτικού GPS Leica Vina GS08 Plus. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

19. Περί ψηφίσεως πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

20. Περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών για το διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του δήμου και καθορισμός της αμοιβής αυτών. (Χρήστος Πετράκης)

21. Περί ορισμού νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας. (Χρήστος Πετράκης)

22. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων. (Χαρ. Κουτσονικολής)

23. Περί της αιτήσεως του κ. Αντωνίου Καρούνη για χορήγηση άδειας υδροδότησης. (Ιωάννης Σουρλάς)