Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα γίνει στους Μολάους την Τρίτη 28 Απριλίου στις 18.00′, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου που αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων κι άλλων φορέων του δημοσίου. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2. Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2014. (Μαυρομιχάλης Κων/νος, Χριστάκος Σταύρος)

3. Περί καθορισμού Α. Των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),

Β. Καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμής εκκίνησης. ( Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του δήμου οικ. έτους 2015. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

5. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση πρανών και οδοστρώματος στην ΤΚ Λαχίου». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

6. Περί παρατάσεως της διάρκειας συμβάσεων προμήθειας καυσίμων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

7. Περί εγκρίσεως των αριθ. 24 και 35/2015 αποφάσεων του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, οι οποίες αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015». (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Περί της εμφανίσεως λαγόψαρου στον όρμο των Βατίκων. (Κουτσονικολής Χαρ.)

9. Περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Κολλιάκος Ιωάννης)

10. Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος» του δήμου Μονεμβασίας, για το οικ. έτος 2014. (Κολλιάκος Ιωάν.)

11. Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού ΤΚ Ρειχέας. (Σουρλάς Ιωάννης)

12. Περί διορθώσεως λανθασμένης καταγραφής καταναλωθέντων κυβικών νερού. (Σουρλάς Ιωάν.)

13. Περί διαγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης των ποσών 279,34 και 73,80 ευρώ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

14. Περί διαγραφής από το βεβαιωτικό κατάλογο μηνιαίων μισθωμάτων των ποσών 222,24 και 111,12 ευρώ. (Μαυρομιχάλης Κων/νος).