Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Με τα ακόλουθα είκοσι οκτώ θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Απριλίου στις 16.30′ στους Μολάους το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας:

1. “Περί παρατάσεως της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας καυσίμων”. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. “Περί κατακυρώσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων για το 2014 και απευθείας ανάθεσης αυτής», σχετική αριθ. 94/2014 απόφαση Οικ. Επιτροπής”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

3. “Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση παράλιου κοινόχρηστου χώρου σε πλατεία στην Πλύτρα δήμου Μονεμβασίας» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση”. (Ιωάννης Σουρλάς)

4. “Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αρχαγγέλου»”. (Ιωάν. Σουρλάς)

5. “Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν δημαρχείου (β΄ φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)»”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

6. “Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην ΤΚ Λαχίου»”. (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

7. “Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου»”. (Κατερίνα Τσαφατίνου)

8. “Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου, οικ. έτους 2014”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

9. “Περί εγκρίσεως της αριθ. 63/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Μονεμβασίας» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού”. (Κ. Τσαφατίνου)

10. “Περί εγκρίσεως της αριθ. 68/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Ασωπού» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού”. (Ιωάν. Σουρλάς)

11. “Περί εγκρίσεως της αριθ. 69/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Βοιών» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού”. (Ηλίας Καλογερίνης)

12. “Περί εγκρίσεως της αριθ. 70/2014 μλέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού”. (Ηλ. Καλογερίνης)

13. “Περί εγκρίσεως της αριθ. 67/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΔΕ Ζάρακα» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης αυτού”. (Παναγιώτα Πριφτάκη)

14. “Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίου ΤΚ Βελανιδίων (θέση Λεμονιά), προϋπ. 70.589,70 ευρώ”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

15. “Περί υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση υλοποίησης των έργων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα ΔΕ Βοιών» προϋπολογισμού 510.000 ευρώ και «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Αυλός – Πλατανιστός ΔΕ Βοιών» προϋπ. 450.000 ευρώ. (Χαρ. Κουτσονικολής)

16. “Περί καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και β) καθορισμού χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και τιμή εκκίνησης». (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

17. “Περί εγκρίσεως της αριθ. 23/2014 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 του ν. 3463/2006”. (Χαρ. Κουτσονικολής)

18. “Περί μειώσεως του ύψους μσθωμάτων για ακίνητα που μισθώνει ο δήμος”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

19. “Περί διαθέσεως πιστώσεων για διαφημιστικές καταχωρίσεις (περιπτώσεις 2013)”. (Χαράλαμπος Λύρας).

20. “Περί διαθέσεως πιστώσεων για την τουριστική προβολή του δήμου». (Χαρ. Λύρας)

21. “Περί ανανεώσεως της συνδρομής ειδικού λογαριασμού”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

22. «Περί ανανεώσεως του δικαιώματος χρήσης της ιστοσελίδας www.karagilanis.gr.(Κων/νος Μαυρομιχάλης).

23. “Περί επιχορηγήσεως του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Μονεμβασίας”. (Ιωάν. Σουρλάς).

24. “Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης”. (Ιωάννης Κολλιάκος, εντεταλμένος ΔΣ για θέματα παιδείας και αθλητισμού)

25. “Περί εγκρίσεως των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 01.01.2011 έως 31.07.2011 και των απολογισμών του ΚΠΕ Μολάων των ετών 2011 – 2012 & 2013». (Ιωάν. Κολλιάκος)

26. “Περί επιστροφής του ποσού των 1.910,09 ευρώ στον κ. Κουλούρη Παναγιώτη του Αναστασίου, ως αχρεωστήτως ληφθέν”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης)

27. “Περί διαγραφής από τους χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων του οφειλέτη Τραϊφόρου Χρήστου”. (Κων/νος Μαυρομιχάλης).

28. “Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός ορίων οικισμού ΤΚ Πακίων στην κ. Καλαμβόκη Σταυρούλα του Δημητρίου”. (Ιωάν. Σουρλάς)