Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στους Μολάους τη 13η Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου γυμνασίου ΔΕ Μολάων δήμου Μονεμβασίας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο ΔΚ Νεάπολης δήμου Μονεμβασίας ΠΕ Λακωνίας». (Χαράλαμπος Κουτσονικολής)

3. Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων στην ΤΚ Λαχίου». (Χαρ. Κουτσονικολής)

4. Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου ΔΔ Αγίου Νικολάου οικισμού Προφήτη Ηλία πρώην δήμου Βοιών». (Χαρ. Κουτσονικολής)

5. Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Πλύτρα πρώην δήμου Ασωπού». (Ιωάννης Σουρλάς)

6. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλακοσκεπούς οχετού ομβρίων περιοχής Αυλοσπήλου». (Ηλίας Καλογερίνης)

7. Περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών (1ος προϋπολογισμός ΔΕ Ασωπού, Μολάων και Ζάρακα). (Κων. Μαυρομιχάλης)

8. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Κων Μαυρομιχάλης)

9. Περί ορισμού νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς». (Εισηγητής ο πρόεδρος της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. Χρήστος Πετράκης)

10. Περί συνδέσεως με το δίκτυο ύδρευσης του εργοταξίου του έργου «Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός – Κυπαρίσσι της οδού Μύλοι Άστρος – Πούλιθρα – Φωκιανός – Κυπαρίσσι».

11. Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, στην επιτροπή καταρτισμού του ετήσιου μητρώου αρρένων (γεννηθέντων το έτος 2013). (Εισηγητές ο κ. δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σουρλάς)