Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασίας

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη και ώρα 17.30′ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εισηγήτρια η πρόεδρος του ΝΠ κ. Αλειφέρη Παναγιώτα.

2. Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

3. Περί επικαιροποίησης της αριθ.13/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο “Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μολάων”. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

4. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Βοιών”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

5. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου ΔΕ Βοιών”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ λυκείου Νεαπόλεως Βοιών”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

7. Περί έγκρισης τροποποιήσεων του Η/Μ εξοπλισμού της προσφοράς με ισοδύναμα του έργου “Επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Νεάπολης”. (Κουτσονικολής Χαρ.)

8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2018. (Βουνελάκης Γεώργιος)

9. Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

10. Περί παροχής υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων δήμου Μονεμβασίας – Παράταση διάρκειας συμβάσεων και έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας για το διάστημα 2018-2019. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

11. Περί προσλήψεως προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

12. Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για το έτος 2018. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)

13. Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του δήμου. (Μαυρομιχάλης Κων/νος)