Σε συνεδρίασή της την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεχθεί την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας για παράταση της προθεσμίας περαιώσεως της εργολαβίας «Ολοκλήρωση εργασιών παράκαμψης Σπάρτης, τμήμα Σκούρα – Πυρί» (προϋπολογισμού 19.650.000 ευρώ) μέχρι 31/12/2016 με αναθεώρηση, για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γόντικας, Πατσαρίνος και Γκανάς.