Τέσσερις άδειες πωλητών λαϊκών αγορών στον Δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας προκήρυξε τέσσερις νέες επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο δήμο.

Προβλέπονται:
> Δύο επαγγελματικές άδειες κατηγορίας «ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)» – κατηγορία ζ.
> Μία επαγγελματική άδεια κατηγορίας «νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας)» – κατηγορία γ.
> Μία επαγγελματική άδεια κατηγορίας «ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα)» – κατηγορία η.

Η αίτηση κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο -εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από δημόσια αρχή- στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο δημαρχείο Μονεμβασίας, στους Μολάους. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναφέρονται σε αυτήν τα είδη των προς πώληση εμπορευμάτων και η κατηγορία στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 3/6 ως 17/6 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27323 60525 – 541 – 576.